“Fem Ocupació per a Joves” (FOJ) és un programa innovador creat per la comunitat autònoma de Catalunya. Aquesta convocatòria està finançada pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, mitjançant la Conferència Sectorial de Relacions Laborals i d’Ocupació, amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat.

L’objectiu d’aquest programa és la inserció laboral de les persones joves de 18 a 29 anys, en situació d’atur i prioritàriament amb una certa experiència professional, proporcionant-los, entre altres recursos, la formació necessària per ocupar un determinat lloc de treball. Per participar al programa cal que els joves disposin del títol d’Ensenyament Secundari Obligatori, de batxillerat o d’un Cicle Formatiu de Grau Mig. 

Cadascuna de les persones joves que participin en aquest programa rebrà les següents actuacions ocupacionals:
1- Experiència professional mitjançant contracte laboral.
2- Formació vinculada al contracte de treball.
3- Orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació.

Els beneficis per a les empreses i autònoms que contractin aquests joves són una subvenció equivalent al SMI compatible amb altres incentius fiscals i bonificacions (per ex. les quotes a la SS en el cas de combinar el contracte temporal amb vinculació formativa), l’assessorament en la tramitació, la formació pel lloc de treball també subvencionada i el compromís de seguiment de la persona contractada per part de la FAGEM amb tutories mensuals. 

Els joves dedicaran el 75% de la jornada laboral a l’empresa i el 25% a fer la formació pactada amb el SOC (mínim 90 hrs i màxim 150 hrs) i aquesta es realitzarà a la FAGEM o be a les aules de l' empresa subcontractada per aquest fi; tenint en compte que l' empresa contractant també pot realitzar la formació sempre i quan disposi de certificat de solidesa de l'immoble. La durada del contracte és de 6 mesos, sense compromís de continuïtat. 

La FAGEM assessorarà a les empreses en tot moment durant el projecte i signarà un conveni amb les empreses interessades, com a entitat promotora del programa, on es manifesta la voluntad de l'empresa de participar en el programa "Fem Ocupació per a Joves", mitjançant la contractació de persones joves participants.

"Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, d’acord amb el Programa “Fem Ocupació per a Joves”, regulat per l’Ordre EMO/256/2015, modificada per l’Ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol, la Resolució TSF/2937/2017, de 14 de desembre, , per la qual s'obre la convocatòria de l'any 2017 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les actuacions del Programa "Fem Ocupació per a Joves i la Resolució TSF/2936/2017, d’1 de desembre per la qual s'obre la convocatòria anticipada per al 2018 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les actuacions del Programa "Fem Ocupació per a Joves”.


La FAGEM és membre de: