Programa "FEM OCUPACIÓ PER A JOVES": Subvenció per a la contractació de Joves

El Programa "Fem Ocupació per a Joves" és una iniciativa del Servei d’Ocupació de Catalunya, cofinançat pel Fons Social Europeu i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil. 

L’objectiu d’aquest programa és la inserció laboral de les persones joves de 18 a 29 anys, en situació d’atur i prioritàriament amb una certa experiència professional, proporcionant-los, entre altres recursos, la formació necessària per ocupar un determinat lloc de treball. Per participar al programa cal que els joves disposin del títol d’Ensenyament Secundari Obligatori, de batxillerat o d’un Cicle Formatiu de Grau Mig. 

Els beneficis per a les empreses i autònoms que contractin aquests joves són una subvenció equivalent al SMI compatible amb altres incentius fiscals i bonificacions (per ex. les quotes a la SS en el cas de combinar el contracte Formació i aprenentatge i un Certificat de professionalitat), l’assessorament en la tramitació, la formació pel lloc de treball també subvencionada i el compromís de seguiment de la persona contractada. 

Els joves dedicaran el 75% de la jornada laboral a l’empresa i el 25% a fer la formació a les aules de la FAGEM. La formació associada al programa és transversal. La durada del contracte és de 6 mesos, sense compromís de continuïtat. 

La FAGEM assessorarà a les empreses en tot moment durant el projecte i signarà un conveni amb les empreses interessades, com a entitat promotora del programa, on es manifesta la voluntad de l'empresa de participar en el programa "Fem Ocupació per a Joves", mitjançant la contractació de persones joves participants.

"Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Ministerid’Ocupació i Seguretat, d’acord amb el Programa “Fem Ocupació per a Joves”, regulat perl’Ordre EMO/256/2015, modificada per l’Ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol, i la ResolucióTSF/1910/2016, de 29 de juliol”.

Programa 30+

PROGRAMA “30PLUS”: SUBVENCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES                                                                   

Et presentem el programa 30  PLUS, una iniciativa innovadora del Servei d’Ocupació de Catalunya desenvolupat en el marc de la Conferència Sectorial de Relacions Laborals i d’Ocupació.

L’objectiu d’aquest programa és la inserció laboral de  persones en situación d’atur de 30 anys o  més, preferentment d’entre 30 i 45 anys i baix nivel formatiu, proporcionant-los, entre d’altres, recursos, la formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

Cadascuna de les persones que participin en aquest programa rebrà les següents actuacions ocupacionals:

  • Orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació. 

  • Adquisició de competències i/o formació vinculada al contracte de treball. 

  • Experiència professional mitjançant un contracte laboral. 


Aquest nou programa s'inscriu en un model de política ocupacional que té com a objectiu la inserció directa en el mercat laboral de les persones aturades, basant-se en una fòrmula ja experimentada en “Fem Ocupació per a joves”, un programa que ha donat uns bons resultat en les dades d'inserció.

Aquesta actuació preveu afavorir la inserció de la persona participant desocupada en el mercat de treball, facilitar l'aprenentatge i l'adquisició de competències professionals en un entorn real de treball. La persona haurà de ser contractada amb una durada mínima de 6 mesos mitjançant qualsevol modalitat contractual que, d'acord amb la normativa laboral vigent, s'ajusti a les condicions del programa. La jornada laboral podrà ser a temps complet o a temps parcial, no inferior al 50% de la jornada ordinària de l'entitat contractant.

Les persones contractades rebran el salari corresponent al contracte realitzat, en base al que estableixi el conveni de sector o d'empresa d'aplicació o, en absència de conveni, la retribució salarial legalment establerta, en la part proporcional que correspongui. En el supòsit que el salari a percebre per la persona contractada sigui superior a la subvenció atorgada (SMI), l'entitat contractant li abonarà la diferència.

La FAGEM assessorarà a les empreses en tot moment durant el projecte i signarà un conveni  amb les empreses interessades, com a entitat promotora del programa, on es manifesta la voluntat de l’empresa de participar en el programa “30 PLUS”, mitjançant la contractació de persones participants.

L’empresa es compromet a designar un/a tutor/a d’entre les seves persones treballadores que s’encarregui d’informar, orientar, ensenyar i supervisar a la persona sobre com ha de desenvolupar les tasques vinculades al lloc de treball. Les obligacions derivades de la  contractació de la persona en el marc del programa aniran sempre a càrrec de l’empresa, així com la justificació de la subvenció per la mateixa la contractació (és important no fer pagaments en efectiu).

La FAGEM assumeix les tasques de selecció de les persones joves més adequades als llocs de treball requerits per les empreses, el disseny de la formació relacionada amb el lloc de treball objecte del contracte i seguiment de la formació  i la contractació durant tot el període d’execució, assessorant-vos sobre el contracte de treball.

Sabem que les  empreses del nostre territori, la majoria petites, micros i autònoms, han patit de manera molt important la darrera crisi, és per aquest motiu que pensem que aquest programa pot beneficiar a ambdues parts, al treballador per una banda i a les empreses pel que fa a poder disposar de personal subvencionat durant 6 mesos.

“Aquest projecte està  subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público  de Empleo Estatal en el marc del Programa 30 Plus”, regulat per ORDRE  TSF/284/2016, de 24 d'octubre. Les persones participants han de desenvolupar  obligatòriament les actuacions de formació, orientació i contracte de treball”.


Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació per a Joves, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb el Programa d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil de Catalunya “Fem Ocupació per a Joves”, regulat per:

La FAGEM és membre de: