PROGRAMA “30PLUS 2017”: SUBVENCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES                                                                   

Et presentem el programa 30  PLUS, una iniciativa innovadora del Servei d’Ocupació de Catalunya desenvolupat en el marc de la Conferència Sectorial de Relacions Laborals i d’Ocupació.

L’objectiu d’aquest programa és la inserció laboral de  persones en situación d’atur de 30 anys o  més, preferentment d’entre 30 i 45 anys i baix nivel formatiu, proporcionant-los, entre d’altres, recursos, la formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

Sabem que les  empreses del nostre territori, la majoria petites, micros i autònoms, han patit de manera molt important la darrera crisi, és per aquest motiu que pensem que aquest programa pot beneficiar a ambdues parts, al treballador per una banda i a les empreses pel que fa a poder disposar de personal subvencionat durant 6 mesos.

JORNADA LABORAL:

Temps complert o temps parcial (no inferior al 50% de la jornada ordinària)

CONTRACTACIÓ: Mínim 6 mesos

Les persones contractades rebran el salari corresponent al contracte realitzat, en base al que estableixi el conveni de sector o d'empresa d'aplicació o, en absència de conveni, la retribució salarial legalment establerta, en la part proporcional que correspongui. En el supòsit que el salari a percebre per la persona contractada sigui superior a la subvenció atorgada (SMI), l'entitat contractant li abonarà la diferència.

FORMACIÓ: mínim 60 hrs - màxim 150 hrs (durant el contracte laboral)

Aquesta actuació preveu afavorir la inserció de la persona participant desocupada en el mercat de treball, facilitar l'aprenentatge i l'adquisició de competències professionals en un entorn real de treball. La persona haurà de ser contractada amb una durada mínima de 6 mesos mitjançant qualsevol modalitat contractual que, d'acord amb la normativa laboral vigent, s'ajusti a les condicions del programa. La jornada laboral podrà ser a temps complet o a temps parcial, no inferior al 50% de la jornada ordinària de l'entitat contractant.

El SALARI: Les persones contractades rebran elsalari corresponent al contracte realitzat, en base al que estableixi elconveni de sector o d’empresa o, en absència de conveni, la retribució salariallegalment establerta, en la part proporcional que correspongui. En el supòsitque el salari a percebre per la persona participant contractada sigui superiora la subvenció atorgada, l’entitat contractant li abonarà la diferència. 

LA SUBVENCIÓ: correspondrà a l aquantia equivalent al salari mínim interprofessional (SMI) vigent l’any pelsmesos de durada del contracte fins a un màxim de 9 mesos. 

A la convocatòria per l’any 2017, el SMI serà de 707,70 €. Aquesta quantia correspondrà a una jornada completa i, en el cas de contractes a temps parcial,se subvencionarà la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista.

Entot cas, els contractes subvencionables hauran de tenir una durada mínima de 6mesos. 

Enel moment de subscriure el corresponent contracte s’haurà de preveure la seva durada total i no seran subvencionables les seves pròrrogues.

La FAGEM assessorarà a les empreses en tot moment durant el projecte i signarà un conveni  amb les empreses interessades, com a entitat promotora del programa, on es manifesta la voluntat de l’empresa de participar en el programa “30 PLUS”, mitjançant la contractació de persones participants.

“Aquest projecte està  subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público  de Empleo Estatal en el marc del Programa 30 Plus”, regulat per ORDRE  TSF/284/2016, de 24 d'octubre. Les persones participants han de desenvolupar  obligatòriament les actuacions de formació, orientació i contracte de treball”.          
La FAGEM és membre de: