“El programa 30 Plus” és un programa innovador creat pel Servei Públic d' Ocupació de Catalunya i desenvolupat en el marc de la Conferència Sectorial de Relacions Laborals i d’Ocupació.
L’objectiu d’aquest programa és la inserció laboral de persones en situació de desocupació de 30 anys i més proporcionant-los, entre d’altres recursos, la formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

Cadascuna de les persones que participin en aquest programa rebrà les següents actuacions ocupacionals:

  • Orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació. 
  • Adquisició de competències i/o formació vinculada al contracte de treball. 
  • Experiència professional mitjançant un contracte laboral. 

Aquesta actuació preveu afavorir la inserció de la persona participant desocupada en el mercat de treball, facilitar l'aprenentatge i l'adquisició de competències professionals en un entorn real de treball. La persona haurà de ser contractada amb una durada mínima de 6 mesos mitjançant qualsevol modalitat contractual que, d'acord amb la normativa laboral vigent, s'ajusti a les condicions del programa. La jornada laboral podrà ser a temps complet o a temps parcial, no inferior al 50% de la jornada ordinària de l'entitat contractant.

La formació realitzada té un mínim de 20 hrs i un m`xim de 100 hrs.

Les persones contractades rebran el salari corresponent al contracte realitzat, en base al que estableixi el conveni de sector o d'empresa d'aplicació o, en absència de conveni, la retribució salarial legalment establerta, en la part proporcional que correspongui. En el supòsit que el salari a percebre per la persona contractada sigui superior a la subvenció atorgada (SMI), l'entitat contractant li abonarà la diferència.

La FAGEM assessorarà a les empreses en tot moment durant el projecte i signarà un conveni  amb les empreses interessades, com a entitat promotora del programa, on es manifesta la voluntat de l’empresa de participar en el programa “30 PLUS”, mitjançant la contractació de persones participants.

La FAGEM assumeix les tasques de selecció de les persones joves més adequades als llocs de treball requerits per les empreses, el disseny de la formació relacionada amb el lloc de treball objecte del contracte i seguiment de la formació  i la contractació durant tot el període d’execució, assessorant-vos sobre el contracte de treball.

L' empresa contractant rebrà una subvenció corresponent al S.M.I (part proporcional per hores treballades) de 6 o 9 mesos (independentment del temps que duri la contractació laboral). 

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal- Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa 30 Plus regulat per Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.”
La FAGEM és membre de: